Optimering av avgaser och reducering av föroreningar i motoravgaser

Alla typer av förbränningsmotorer producerar avgaser. Några av utsläppen är skadeämnen som särskilt påverkar, miljön, människornas hälsa samt djur och växter. Denna specialitet när det gäller bränsleförbränningen i motorn bestämmer avgasernas typ och mängd. Förbränningsprocessen bör samtidigt i förbränningsrummets maximalt möjliga totala volym nå en jämn och fullständig förbränning av bränslet. Den ska utesluta en lokal temperatur- och tryckökning i förbränningskammarens åtskilda områden och med tillförsel av tillräckligt med syre garantera en fullständig bränsleförbränning, så att inga olika temperaturområden uppstår i zonerna.

I moderna motorer styrs förbränningsprocessser genom:
  • bränsleinsprutningen (insprutningens början och tid)
  • tändningsmoment
  • kvalitet och sammansättning av luft- bränsleblandningen
  • tidsintervaller för avgasventilerna
  • lufttemperatur
  • osv.

Dessa faktorer bestämmer mängden och andelarna av skadeämnen (CO, HC, NOx och SOx) i avgaserna. Tester under verkliga förhållanden har visat, att man utan extra efterbehandling av avgaserna genom katalysatorer och andra åtgärder endast kan uppfylla miljöklassen Euro 2.

Förbättring av viskositet och rengöring av oljeringarna

Frågan är om motorolja, som genom cylindrarna hamnar i förbränningsrummet påverkar förbränningsprocessen. Vetenskapsmän är säkra på, att olja i förbränningsrummet ökar andelen HC och CO i avgaserna. Genom att leda in flytande teknik i motoroljan reduceras oljeförbrukningen väsentligt. Detta sker genom destruktion och avlägsnande av förkoksning på oljeringarna, samt genom lokal ökning av viskositet i området kring oljeringarna.

Processen för bränsleförbränning i två steg reducerar det virvelliknande (explosiva) förloppet vid bränsleförbränning.

Oljeblandningen och flytande teknik  kommer in i förbränningsrummet som aerosol (fina partiklar) och är närvarande under hela förbränningsprocessen (dvs. vid tryckuppbyggnad, bränsleinsprutning och tändning). Tidsfördröjningen mellan insprutning och tändning är en millisekund (0,001 sekund). Våra produkter bildar makromolekylära strukturer i motoroljan, som ingår en växelverkan med de ämnen som finns i förbränningsrummet. Detta tar endast 0,00001 – 0,0000001 sekunder.Denna tidsfördröjning mellan kompression och tändning räcker till, för att jämnt fördela den flytande teknik-oljeblandning som bildas med blandningen av luft och bränsle i alla områden av förbränningsrummet.

Rummets väggar och insprutningsmunstyckena befrias dessutom från rester resp. rengörs. Genom de hårda beståndsdelar som finns i vår flytande teknik modifieras förbränningsrummets ytor. Därigenom uppstår en mängd “mikrotändstift“, som leder till en fullständig förbränning av bränslet och påskyndar förbränningsprocessen.

Det bildas två strukturer av bränsle i rummet. En med våra produkter och en med en normal bränsleblandning, som förbränns med olika hastigheter. Därmed sätts en oäkta bränsleförbränning i två steg i gång. Denna process förlängs tidsmässigt vilket reducerar bränsleförbränningens virvelliknande (explosiva) förlopp.

Fullständig förbränning och effektiv användning av bränsleenergi

Genom våra produkter flyttas förbränningsprocessen i en riktning, som möjliggör en “fullständig“ och “regelbunden“ förbränning. Värmeenergin fördelas jämnt, vilket reducerar lokala utslag när det gäller temperatur och tryck. Trycket i cylindern stiger och den maximala trycktoppen slätas ut. Genom glättning av kurvan når man en effektivare effekt resp. arbete av gaser, vilket leder till att motorn får en högre prestanda och att bränsleförbrukningen reduceras (NOx, HC och CO). Den andel av motorolja i förbränningsrummet som anses vara kritisk flyttas genom behandlingen med vår flytande teknik i en riktning, som närmar sig den idealiska förbränningsprocessen och leder till en max. effektiv användning av bränsleenegergin samt minskar utsläpp av föroreningar.

Denna metod är ett effektivt och hållbart sätt avgas optimering och förorening av miljön. Allt du behöver göra är att behandla motorn i bilen med vår kombinerade produkten. De bidrar därmed till en renare miljö och minskade smog.

Notera: vår metod att uttömma optimering av fordon med förbränningsmotorer är en mycket effektiv, men effektivt sätt. Vi är glada att ge råd kommunala institutioner med tanke på en flotta lösning eller politiska institutioner i syfte att erhålla en lokal lösning av miljöproblem.

För övrigt har tillämpningen av vår flytande teknik uppnått enastående resultat på området inomhus Kart och föroreningar för besökare och idrottare minskade avsevärt.